ForYou.nl

ForYou.nl is het online contentplatform op het gebied van beauty, health en lifestyle. Met inspirerende verhalen en relevante oplossingen, altijd bij de consument in de buurt. Want de website is technisch ingericht zodat de behoefte van de lezer altijd gekoppeld wordt aan de kennis en kunde van lokale ondernemers. Wij weten precies welke bedrijven we bij welke bezoekers onder de aandacht moeten brengen.

ForYou.nl is volledig geoptimaliseerd voor de online lezer. Deze groep leest graag snel en vluchtig en zoekt informatie online op. Via smartphones en/of tablets lezen ze graag korte, krachtige en overzichtelijke webteksten.

Bij het schrijven van elk verhaal houden we perfect rekening met de doelgroep. Zodat de lezer door inspirerende content geboeid blijft en geactiveerd wordt.

Social Media

Alle artikelen die verschijnen plaatsen we door op social media. Samen met ondernemers sponsoren we deze artikelen onder hun specifieke doelgroep in de regio. Deze aanpak zorgt ervoor dat veel nieuwe, potentiële klanten in aanraking komen met de mooie verhalen van ondernemers.

Mogelijkheden-SocialMedia

Gratis voorstel

Om met vertrouwen een samenwerking aan te gaan wil je precies weten wat wij voor jou kunnen betekenen. Daarom kun je nu een gratis voorstel voor jouw organisatie ontvangen. Wij zoeken naar leuke, ontroerende en inspirerende verhalen en koppelen dit aan jouw bedrijf.

We laten zien hoe we deze verhalen onder de aandacht brengen van potentiële klanten én hoe dit direct omzet kan genereren. Aanvragen is gratis, je zit nergens aan vast. Waar wacht je nog op?